Proofs and edit pointsSushinho High-res 2000px 300dpiSushinho Low-res 1000px 96dpi